10 Quy luật quản lý thành công không theo số đông

10 Quy luật quản lý thành công không theo số đông
Chưa có nghề quản lý: Các nhà quản lý mới không hiểu rõ chức năng quản lý, từ một nhân viên làm việc tốt được bổ nhiệm lên quản lý mà chưa qua đào tạo nghề quản lý.

Trả lời