2 Thầy Phong Thủy từng xem tướng cho Võ Tắc Thiên là ai?

2 Thầy Phong Thủy từng xem tướng cho Võ Tắc Thiên là ai?
Hai bậc Thầy Phong Thủy đời nhà Đường đã trùng hợp khi cùng nhau xem tướng cho Võ Tắc Thiên và cùng chọn một nơi làm mộ táng sau này cho mình. Nhưng vì sao chỉ có một ngôi mộ được gìn giữ toàn vẹn, còn ngôi kia thì bị phá hủy trống rỗng?

Trả lời