20 lời răn thế của Khổng Tử, điều thứ 19 ai cũng phải giật mình

20 lời răn thế của Khổng Tử, điều thứ 19 ai cũng phải giật mình
Các bài giảng và triết lý của Khổng Tử có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á.

Trả lời