4 lời giáo huấn phi phàm của người xưa: Vận may của đời người đến từ 4 điểm này

4 lời giáo huấn phi phàm của người xưa: Vận may của đời người đến từ 4 điểm này
“Liễu Phàm Tứ Huấn” là gia huấn do Viên Liễu Phàm đời Minh trước tác, là một bộ thư tịch trồng đức lập mệnh, tu thân trị thế. Viên Liễu Phàm cho rằng, con người có thể thông qua 4 phương diện để thay đổi vận mệnh bản thân, cầu được phúc báo.

Trả lời