4 phẩm chất của người có tâm Đại Nhẫn, chắc chắn thành công trong đời

4 phẩm chất của người có tâm Đại Nhẫn, chắc chắn thành công trong đời
Tăng Quốc Phiên là một danh thần dưới triều Mãn Thanh. Ông vừa giỏi binh pháp, lại thông tường Nho học, là một người văn võ song toàn.

Trả lời