4 Truyền thuyết bí ẩn về Vạn Lý Trường Thành

4 Truyền thuyết bí ẩn về Vạn Lý Trường Thành
Cổ nhân nói: “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán” (chưa đến Trường Thành, không phải là hảo hán). Suốt chiều dài hơn 8.800 km của bức tường vĩ đại ấy đã có biết bao câu chuyện, truyền thuyết kỳ ảo diễn ra.

Trả lời