Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công
Người xưa có câu “Người tính không bằng trời tính” hay “Bôn ba không qua thời vận”, “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”… Phàm làm việc gì không thuận theo tự nhiên, không thuận theo nhân quả, không được “Trời” ủng hộ thì khó có thể thành công.

Trả lời