Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện? Là bởi thiếu một nén nhang…

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện? Là bởi thiếu một nén nhang…
Con người cả đời thờ Thần khấn Phật mà không biết rằng: Chí nguyện không thành, ấy là bởi “vẫn còn thiếu một nén nhang”…

Trả lời