Cổ nhân giảng hành thiện tích đức, nhưng hành thiện thế nào mới tích được đức

Cổ nhân giảng hành thiện tích đức, nhưng hành thiện thế nào mới tích được đức?
Làm việc thiện để tích phước đức là điều ai cũng biết, nhưng nếu làm việc thiện mà tâm bất thiện thì kết quả lại trái ngược hoàn toàn.

Trả lời