Làm việc đúng và làm đúng việc

Làm việc đúng và làm đúng việc
Peter Drucker có nói: “Doing the right thing is more important than doing the thing right” (Làm đúng việc quan trọng hơn là làm việc đúng). Thế làm đúng việc là gì? Làm việc đúng là sao?

Trả lời