Người thiện lương chắc chắn sẽ được Thần Phật trợ giúp

Người thiện lương chắc chắn sẽ được Thần Phật trợ giúp
Cổ nhân cho rằng làm việc thiện, hướng thiện là phù hợp với đạo Trời, cho nên đạo Trời đối với những người hành thiện đều có sự quan tâm chiếu cố, giúp đỡ người thiện lương, khiến cho quá trình làm việc của họ giống như có Thần trợ giúp vậy.

Trả lời