Người xưa dạy ‘7 không ra khỏi cửa, 8 không trở về nhà’ là có ý gì?

Người xưa dạy ‘7 không ra khỏi cửa, 8 không trở về nhà’ là có ý gì?
Người xưa có câu: “Thất bất xuất, Bát bất quy”. Nhiều người cho rằng câu nói ấy có nghĩa là “mồng 7 không ra khỏi cửa, mồng 8 không trở về nhà”, thực ra không phải như vậy.

Trả lời