Nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo
Theo tôi, “Tín” gồm hai phần cốt lõi và liên quan mật thiết với nhau, đó là tin mình, tin người và được người tin.

Trả lời