Nhân danh lợi ích quốc gia | Thủy Hử @ | Chương 17

 
Nhân danh lợi ích quốc gia | Thủy Hử @ | Chương 17
Tôi dựa vào truyện Thủy Hử viết về "Tống công minh ba lần đánh Chúc gia trang" để cải biên thành câu chuyện giải phóng mặt bằng này. Giải thích của Tống Giang về chính nghĩa là, mọi hành động lời nói đều đứng trên danh nghĩa lợi ích của quốc gia, và của số đông quần chúng. Cách giải thích này về sau cũng trở thành khẩu hiệu PR của công ty Lương Sơn, đó chính là "Thay trời hành đạo".

Trả lời