TÔI PR CHO PR | Phòng bệnh hơn chữa bệnh

TÔI PR CHO PR | Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Trước khi muốn công chúng yêu mến, hãy khiến họ hiểu mình trước đã – Edward Bernays.

Trả lời