TÔI PR CHO PR | Lời của tác giả

TÔI PR CHO PR | Lời của tác giả
“Sẽ là vô ích khi cố gắng viết một cuốn sách, trừ phi bạn biết chắc rằng hoặc là bạn phải viết nó hoặc bạn sẽ phát điên lên, thậm chí là sẽ chết”
(Robertson Davies)

Trả lời