Trận QUAN ĐỘ, QUẢN TRỊ thắng 1-0

Trận QUAN ĐỘ, QUẢN TRỊ thắng 1-0
Trong tam quốc chí, giữa hàng anh hung thời đó thì không thể không nhắc đến Tào Tháo (xin gọi tắt là Tháo), Tháo là một trong những nhà quân sự chính trị lỗi lạc và ông đã để lại những bài học chính trị, quân sự mà đến nay còn mang tính thời sự. Trong những trận đánh nổi tiếng của Tháo, có một trận đánh không thể không nhắc đến đó là trận Quan Độ;

Trả lời