Trên nói lóng, dưới nói dối | Thủy Hử @ | Chương 9

 
Trên nói lóng, dưới nói dối | Thủy Hử @ | Chương 9
Đúng lá: Trên nói lóng, dưới nói dối. Doanh nghiệp của chúng ta cũng vì thế mà biến thành một vở kịch tôi dụ dỗ anh, anh dụ dỗ tôi.

Trả lời